รายการ
  เอกสารโครงการ
  เอกสารการอบรม
  ลงทะเบียน
  ตรวจสอบรายชื่อทั้งหมด
  ตรวจสอบรายชื่อแต่ละหลักสูตร
  Login
ลำดับ หัวข้อ กำหนดการ รายละเอียด
1 The 21st Century Skills Show & Share : Student-Centered Learning Approaches วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559
เวลา 08.00 – 12.00 น.
ณ ห้องป่าสักน้อย โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

บรรยาย เรื่อง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเรียนการสอนของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในศตวรรษที่ 21
โดย ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ์

- การนำเสนอการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคและ วิธีการ จัดการเรียนการสอนแบบ Student-Centered Learning Approaches
โดย รศ.ดร.วรรณนิภา บุญระยอง
ผศ.ดร.พีรพล จิราพงศ์
อ.ดร.สุประภา สมนักพงษ์

- นิทรรศการแสดงผลงานด้าน การจัดการเรียนการสอนตามโครงการนำร่อง การจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21

2 Active Learning in Your Classroom รุ่นที่ 2 วันพุธที่ 23 มีนาคม 2559
เวลา 08.00 – 16.00 น.
ณ ห้องอิมพีเรียล ฮอลล์ 1 โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
จำนวน 120 คน
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
- Active learning : What, Why and How?
- Workshop : How to Implement Active Learning in Your Classroom?
โดย ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล

3 Coaching for Your Students วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559
เวลา 08.00 – 16.00 น.
ณ ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่


การบรรยาย เรื่อง
- Coaching for Your Students
- เทคนิคการ Coaching ให้แก่นักศึกษา ในมหาวิทยาลัย
โดย อาจารย์ ดร.วิชัย เสวกงาม

โครงการลำดับที่ 4 – 6 เปิดรับลงทะเบียนออนไลน์ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป
4 Authentic Assessment for Learning Outcomes วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559
เวลา 08.00 – 16.00 น.
ณ ห้องอิมพีเรียล แกรนด์ ฮอลล์ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่


การบรรยาย เรื่อง
- Authentic Assessment for Learning Outcomes
โดย อาจารย์ ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค

5 การคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน รุ่นที่ 1 วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2559
รุ่นที่ 2 วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559
เวลา 08.00 – 16.00 น.
ณ ห้องอิมพีเรียล ฮอลล์ 1 โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
จำนวนรุ่นละ 60 คน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
- การคิดนอกกฎ มองนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
- Creative Thinking Workshop : How to Sharpens Creative Skills in Your Students ?
โดย อาจารย์ วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์
6 Introduction to 21st Century Skills : What, Why, and How ? (รุ่นที่ 5)
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559
เวลา 08.00 – 12.00 น.
ณ ห้องดอยสุเทพ 1-2 โรงแรม แคนทารี ฮิลล์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

การบรรยาย เรื่อง
- นโยบายมหาวิทยาลัยและกรอบแนวคิด ต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โดย ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ์
- บทบาทอาจารย์และประสบการณ์การจัด การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โดย รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล

กำหนดการลงทะเบียนออนไลน์
- โครงการ ลำดับที่ 1 – 3 เปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป
- โครงการ ลำดับที่ 4 – 6 เปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป
สามารถศึกษารายละเอียดโครงการและกำหนดการ พร้อมทั้งลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา www.eqd.cmu.ac.th